کلاس C  :  (کامیون بیش ازوزن ۳/۵t & تریلرتاحداکثروزن ۷۵۰kg )

کلاس CE : (کامیون بیش ازوزن ۳/۵t & تریلر بیش از وزن ۷۵۰kg )

کامیون : پادشاه جاده ها

رانندگی کامیون ، دری بسوی سفرهای رویایی / آزادی و ماجراجویی.

اقتصاد ما با کامیون ها رشد می گیرد و راننده ها ی کامیون در این مسیر مسئولیت بزرگی را بر عهده دارند . آنها نه تنها مسیولیت امنیت حمل بار برای خود بلکه برای سایر استفاده کنندگان از جاده ها را دارند. با وجود باور نکردنی پیشرفت در فن آوری وسایل نقلیه تجاری ، راننده ها همچنان نقش عمده دارند.
مخصوصاً در حمل و نقل ، رانندگان اغلب با شرایط بسیار حساس مواجه هستند.
بنابراین یک آموزش جامع وحرفه ای روی وسیله نقلیه ، نقش بسیار مهم در آینده کاری شماایفا می کند !