مربیان رانندگی

تمرکز اصلی ما روی نیازهای مختلف مشتریان است.
مربیان رانندگی ما با تجربه بالا بطور جدی  این موضوع را در نظر می گیرند که نحوه یادگیری و پیشرفت همه افراد متفاوت است ..
مربیان رانندگی ما

اولریش
مربی رانندگی کلاس ABCDEF ، خدمات به مشتریان ،  مربی اقتصاد ، رئیس

کریستف
مربی رانندگی کلاس‌B  , خدمات به مشتریان ،  مربی اقتصاد

علی
مربی رانندگی کلاس‌B  ، عربی

کریستین
مربی رانندگی کلاس‌B

Stephan
مربی رانندگی کلاس‌  AB

الکساندر
مربی رانندگی کلاس‌B  ، ایتالیایی

امانوئل
مربی رانندگی کلاس‌B  ، انگلیسی

والریا
مربی رانندگی کلاس‌B , روسی

بولنت
مربی رانندگی کلاس‌B , ترکی

آندریا
خدمات به مشتریان (دفتر)

مربیان رانندگی ما نه تنها “معلم رانندگی” هستند ، بلکه در مرکز آموزش مربیان آموزشگاه تعلیم دیده اند تا مربی رفتار شوند.
مربیان رانندگی ما باید بطور منظم آموزش ببینند تا با آخرین پیشرفت های علمی روزعمل کنند.

به ما اعتماد کنید٬ تا متقاعد تان سازیم!