موتور سیکلت با ظرفیت حداکثر۱۲۵ سی سی وحداکثر توان موتور۱۱ کیلو وات (کد ۱۱۱) (پیش نیاز: B )

با گواهینامه کلاس B موتورسیکلت برانید.

        کلاس A 125 :

بدون آزمون عملی / تئوری وفقط بعد از تنها ۶ واحد آموزش عملی (هر واحد ۵۰ دقیقه)  در شهر، میتوانید مجوز رانندگی با موتور سیکلت ظرفیت حداکثر۱۲۵ سی سی وحداکثر توان موتور۱۱ کیلو وات( ۱۵ اسب بخار) بدست بیاورید .

کد ۱۱۱ درگواهینامه ثبت میشود!

                     پیش نیاز: ۵ سال دارنده گواهینامه رانندگی کلاس B و۶ واحد آموزش عملی.