کلاسD ( اتوبوس )

رانندگی اتوبوس

رانندگی اتوبوس در ترافیک شهری مدرن قطعا یکی از بزرگترین چالش ها محسوب میشود.
اما دقیقا اینجاست که دقت مطلق و کنترل خودرونقش بسیار مهمی ایفا میکند ، چون که راننده مسئول سلامت چندین
ده ها تن از مردم در اتوبوس است. ما شما را با جدیدترین روشهای آموزش ٬ برای یک آینده کاری موفق آماده سازیم.