کلاس B L17 ( دریافت مجوز رانندگی در سن 17 سالگی )

کلاس B-L17

شروع آموزش از۱۵سال و۶ماهگی & اجازه امتحان عملی از۱۷ سالگی!
از ابتدای سال ۲۰۱۳ می توان آموزش L17 را در۱۵ سال و۶ماهگی آغاز کرد.
امتحان عملی پس از تولد هفدهمین سالگرد شما امکان پذیر است.

بیشترین درخواست برای متقاضی گواهینامه کلاس B آموزش L17 است.
> بعد از یک دوره آموزش تئوری و عملی در آموزشگاه رانندگی ، میتوانید اولین ۱۰۰۰ کیلومتر را به همراه یک شخص (مادر ، پدر ، آشنایی و غیره) و ماشین شخصی خود انجام دهید .
> پس از آن ، نتیجه این تعامل در آموزشگاه رانندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته میشود و
با تقویت نکات و ترفندهای تکنسین های رانندگی ، برنامه ریزی برای ۱۰۰۰ کیلومتردوم ، که به مراتب دشوارتر است، انجام می گیرد.
> ومجدد یک کنتر ل مهارت توسط مربی آموزشگاه رانندگی از هنرجو وبهمراه  شخص همراه صورت می گیرد.
>‌ در انتها بعد از گذراندن آخرین۱۰۰۰ کیلومترو قبولی در آزمون تئوری وگذرراندن ۵ واحد آموزش رانندگی( آموزش تکمیلی ٬ کنترل مهارت، اتوبان و آماده سازی امتحان عملی) میتوانید با مربی رانندگی خود همامنگی های لازم را برای آزمون عملی انجام دهید.
> آموزش عملی با نظرنهایی کارشناس رانندگی به پایان رسیده و شما مجاز به حضور در آزمون عملی هستید!

>وقتی هفدهمین سالگرد تولد خود را جشن می گیرید ، هیچ مانعی در راه امتحان عملی نیست.

خوب است بدانید:
در ابتدای شروع آموزش L17 انتقادات زیادی توسط ا فراد زیادی بخاطر ترس از افزایش خطر ترافیک و جاد ه ها قرار گرفت. درنهایت هیچ کدام از اینها به مرحله اثبات نرسید بلکه برعکس: L17 گزینه های بیشتری نسبت به هریک ازاشکال آموزشی ارائه می دهد و در نتیحه به افزایش ایمنی جاده ، کمک قابل توجهی می کند.