کلاس BE

گواهینامه رانندگی کلاسBE
حمل تریلر(یدک) تا ۷ تن

با گواهینامه رانندگی کلاس BE شما می توانید وسایل نقلیه را تا حداکثر وزن ۷t ویا بعبارتی دیگر حداکثرمجموع وزن (وسیله نقلیه ۳/۵t+ تریلر ۷t = ۳/۵t)هدایت کنید.

توجه داشته داشید با گواهینامه کلاس B به تنهایی، شما می توانید وسایل نقلیه را تا حداکثر وزن ۳/۵t ویا بعبارتی دیگرحداکثرمجموع (وسیله نقلیه + تریلر = ۳/۵t )هدایت کنید.